Adatkezelési tájékoztató

A Whirlpool Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-165880.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10751020-2-43.) Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályok szerint működő gazdasági társaság („Whirlpool”). A Whirlpool mint a globális Whirlpool csoport tagja elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően. A Whirlpool mindenkor megteszi a megfelelő intézkedéseket a tudomására jutott személyes adatok védelme érdekében. Ez a tájékoztató arra szolgál, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a Whirlpool által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenység köréről, módjáról és céljairól, valamint az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Whirlpool a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, feldolgozza, illetve továbbítsa az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az adatkezelés nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: NAIH-76721/2014. 

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy ha Ön a családtagjaira, barátaira vagy egyéb harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal egyúttal vállalja, illetve igazolja, hogy megkapta az adott harmadik személy határozott és önkéntes hozzájárulását a személyes adatainak az e tájékoztatóban ismertetett célokra történő felhasználás érdekében történő közléséhez.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelenleg hatályos adatvédelmi törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

AZ ADATGYŰJTÉS MÓDJA

Az Ön személyes adatait a Whirlpool a megvásárolt termék regisztrálásakor, információ, támogatás kérése esetén, marketing és általános marketing aktivitások, promóciók, nyereményjátékok, garancia rögzítés, kiterjesztett garanciák, szerviz szolgáltatások, illetve egyéb ügyfélszolgálati ügyintézés során, az Ön önkéntes adatszolgáltatása útján ismeri meg.

Az e tájékoztatóban hivatkozott termékregisztráció, illetve annak során a személyes adatok kitöltése és elküldése nem kötelező, de felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha nem végzi el a termékregisztrációt, illetve nem adja meg a kért személyes adatait, a Whirlpool esetleg nem fogja tudni teljesíteni valamely kérését, vagy megfelelően nyújtani az igényelt szolgáltatást. A Whirlpool a megadott adatok hiányában továbbá nem tudja Önt tájékoztatni olyan fontos vagy hasznos információkról, mint például a megvásárolt termékre vonatkozó meghosszabbított jótállás. 

Előfordulhat, hogy bizonyos kérdőíves információkat is gyűjtünk, amelyeket Ön teljes mértékben önkéntesen ad meg kvalitatív, demográfiai és életvitel statisztikák céljára, és amelyeket esetleg marketing célokra üzleti partnereink számára is elérhetővé teszünk. Ez segít nekünk abban is, hogy javítsuk az általunk nyújtott egyéb marketing információk tartalmát. A statisztikai célra gyűjtött információk között nem adjuk meg nevét vagy címét, ezek az adatok anonimizáltak.

AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS CÉLJAI

A Whirlpool a jelen tájékoztatóban ismertetett módokon tudomására jutott adatokat az alábbi célokból kezelheti, dolgozhatja fel, illetve továbbíthatja:

  • A termékvásárlást érintő ügyfélkapcsolat kezelése, ügyféltájékoztatás, az ügyfél-kommunikáció rögzítése és nyomonkövetése.
  • Termékregisztráció jóváhagyása, személyes fiókok létrehozása.
  • Jótállási, illetve szavatossági kötelezettségek teljesítése.
  • Számviteli és adózási, közigazgatási, illetve egyéb jogszabályi, hatósági, bírósági követelményeknek, eljárásoknak és előírásoknak való megfelelés biztosítása.
  • Az adatok marketing célú kezelése, felhasználása az Ön külön, kifejezett hozzájárulása esetén és az egyéb jogszabályi előírások által megengedett mértékben.
  • Termékekkel, ügyfélkiszolgálással, illetve szerviz szolgáltatással kapcsolatos vásárlói elégedettség felmérése az Ön külön, kifejezett hozzájárulása alapján.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Ön személyes adatait a Whirlpool ‑ mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ‑ csak olyan körben és mértékben gyűjti, illetve kezeli, amennyire az a jelen tájékoztatóban ismertetett célok megvalósításához szükséges, ezen célok elérésére alkalmas. Amennyiben ehhez az adatok azonosítható formában történő kezelése nem szükséges, a Whirlpool a személyes adatokat anonimizálja, azaz törli a személyes azonosíthatóságot lehetővé tevő adatokat. Az adatkezelési műveletek során a Whirlpool megfelelő adatbiztonságról gondoskodik.

HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Az Ön személyes adataihoz a Whirlpool erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá ‑ elsősorban a Whirlpool szerviz és marketing osztályáról ‑, akik a fent felsorolt célokra gyűjthetik és kezelhetik a személyes adatokat adminisztratív, számviteli, marketing, promóciós, ügyfélkapcsolati, informatikai, rendszerfelügyeleti, vezetési, karbantartási, fejlesztési, valamint a felmérésekhez és promóciókhoz kapcsolódó tevékenységek során a jelen tájékoztatóban megjelölt célok érdekében, illetve az ezek eléréséhez szükséges mértékben.

Az Ön által megadott személyes adatokat a Whirlpool külső szolgáltatók által felügyelt adatbázisokban tárolja, amely szolgáltatókkal a Whirlpool erről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő írásbeli megállapodást köt. Ezen adatbázisok, illetve az itt tárolt adatok kezelése, továbbítása a jelen tájékoztatóban megjelölt célok elérését, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítését szolgálják. Az adatbázisok, illetve az adatfeldolgozás tekintetében a megfelelő színtű adatvédelemről e szolgáltatók gondoskodnak.

A jelen tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségeinkre küldött kérésére rendelkezésére bocsátjuk azon Whirlpool partnerek, illetve Whirlpool társaságok elérhetőségeit, amelyek részére az Ön személyes adatát továbbítottuk.

Személyes adatok ‑ mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ‑ átadhatók továbbá a társaság egészének, illetve tevékenységének vagy eszközeinek átruházása, jogutódlás, átalakulás, kereskedelmi együttműködés esetén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy hivatalos eljárások során a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok, hatóságok, egyéb közintézmények rendelkezése alapján bizonyos adatok bejelentésre kerülhetnek ezen szervezetek részére, általában jogi vagy adózási célokból, illetve indokolt esetben a Whirlpool üzletmenetének, ügyfeleinek, alkalmazottainak és beszállítóinak védelme érdekében.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A Whirlpool a személyes adatokat addig kezeli és őrzi meg, amíg ez a Whirlpool termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez, a Whirlpool ésszerű és jogos érdekei érvényesítéséhez, a jelen tájékoztatóban megjelölt célok eléréséhez, illetve egyebekben a jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges. Személyes adatainak törlését, illetve az adatkezelés megszüntetését Ön is kérheti a következő pontban ismertetett jogainak gyakorlása keretében.

AZ ÖN JOGAI

Az Infotv., illetve a magyar és az Európai Uniós adatkezelési szabályok lehetővé teszik az Ön számára annak ellenőrzését, hogy a Whirlpool milyen személyes adatait tárolja, továbbá hozzáférést biztosítanak Önnek a Whirlpool adatkezelésének módjára, illetve céljára vonatkozó információkhoz. Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását a kötelező adatkezelés kivételével.

Kérelmére a Whirlpool tájékoztatást ad Önnek azon személyes adatairól, amelyeket a Whirlpool kezel, illetve a Whirlpool megbízása alapján valamely szolgáltató dolgoz fel, ezen személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá ‑ a személyes adatainak továbbítása esetén ‑ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és Ön ezt a valóságnak megfelelő személyes adat közlésével kéri, a Whirlpool a személyes adatot helyesbíti. A Whirlpool az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha Ön annak helyességét vagy pontosságát vitatja, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A személyes adatot az Infotv.-ben meghatározott esetekben törölni kell, ideértve azt is, ha a törlést Ön kéri. Adattörlés kérése esetén javasoljuk, hogy a jelen tájékoztató végén megjelölt elérhetőségeink valamelyikén szíveskedjen előzetesen érdeklődni az adattörlés esetleges következményeiről. Előfordulhat ugyanis, hogy bizonyos adatok törlésével egyes szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válna. Törlés helyett a Whirlpool zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a Whirlpool rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Infotv.-ben meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés során jogai sérültek, bírósághoz fordulhat.

Ön bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen kérheti az adatkezelés részleges vagy teljes megszüntetését, visszavonhatja az előzőleg adott hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen tájékoztatóban foglalt keretek között. Amennyiben élni kíván a fenti jogaival, vegye fel a kapcsolatot a Whirlpoollal az alábbi elérhetőségen, ahol felteheti a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit is:    
tel.: + 36 40 109-109 vagy + 36 1 999 5000
e-mail: ugyfelszolgalat@whirlpool.com

Összehasonlítás ( Készülékek)

Kérjük adjon meg másik terméket az összehasonlításhoz.